Služby

Advokátka s generální praxí se zaměřením na obchodní právo, rodinné právo a právo nemovitostí.

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností - převody obchodních podílů, včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • ochrana před nekalou soutěží

Insolvenční právo
 • vypracování insolvenčního návrhu
 • zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
 • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
 • zastupování v incidenčních sporech
 • poradenství společnostem ohroženým úpadkem

Občanské právo
 • smlouvy o převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy)
 • služby advokátní úschovy
 • návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí
 • převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • prohlášení vlastníka budovy
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • založení společenství vlastníků jednotek

Rodinné právo
 • právní zastoupení v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • právní zastoupení v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
 • právní zastoupení v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
 • právní zastoupení v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela

Pracovní právo
 • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • příprava pracovněprávních dokumentů - pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce jednatele, pracovní řády
 • poradenství při vzniku, změny a zániku pracovního poměru

Právo duševního vlastnictví
 • právo k ochranným známkám (přihlášky ochranných známek, spory z ochranných známek)

 

 

Comments